வாழ்க்கை : கவிதை – சு.ரசிகா

பிறந்தோம் எதற்கு பிறந்தோமென்று மறந்தோம் வளர்ந்தோம் வயதில் மட்டும் வளர்ந்தோம் கற்றோம் கையிலுள்ள தாளை மட்டும் கற்றோம் ஓடினோம் ஓய்வில்லா பிழைப்பை தேடி ஓடினோம் கூடினோம் குதூகல…

Read More