பேசும் புத்தகம் | நா.பார்த்தசாரதி *வலம்புரிச் சங்கு* | வாசித்தவர்: இரா. த.சுதர்சன் (ss 93)

சிறுகதையின் பெயர்: வலம்புரிச் சங்கு புத்தகம் : ஆசிரியர் : நா.பார்த்தசாரதி வாசித்தவர்: த.சுதர்சன் (ss 93) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது.…

Read More