கவிதை: வாலறுந்த சுனாமி – அன்பூ

வாலறுந்த சுனாமி மாக்கோலம் இடுகையில் மாவுக்குள் கை நனைத்து இஷ்டத்திற்கு இழுத்துவிட்டு… எட்டி நின்று சிரிப்பாள். கறிகாய் நறுக்குகையில் வெண்டையின் காம்பெடுத்து… மேனியெங்கும் ஆபரணங்களாக்கி அழகு செய்வாள்.…

Read More