வளவ. துரையன் கவிதைகள்      

அச்சமும் ஆசையும் கட்டிப்பிடித்துன்னை இறுக்கி அணைக்கையிலே “பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும்” என்று கைநழுவுகிறாய் ஓடிப் பிடித்துன்னை ஒய்யாரமாக் கைபோட்டு ஆசை தீருமட்டும் முயங்குகையில் “நுனிக்கொம்பர் ஏறினால் அஃதிறந்தூக்கின்”…

Read More