பேசும் புத்தகம் | வல்லிக்கண்ணன் சிறுகதைகள் *சொல்ல முடியாத அனுபவம்* | வாசித்தவர்: வெ. திவிட்டாமணி (Ss 171/1)

சிறுகதையின் பெயர்: சொல்ல முடியாத அனுபவம் புத்தகம் : வல்லிக்கண்ணன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : வல்லிக்கண்ணன் வாசித்தவர்: வெ. திவிட்டாமணி (Ss 171/1) இந்த சிறுகதை, பேசும்…

Read More