பேசும் புத்தகம் | எழுத்தாளர் எஸ்.சங்கர நாராயணன் அவர்களது *வம்சம்* சிறுகதை | வாசித்தவர்: சக்திபானு ஜெயராஜன்

சிறுகதையின் பெயர்: வம்சம் புத்தகம் : நன்றி ஓ ஹென்றி ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் எஸ்.சங்கர நாராயணன் வாசித்தவர்: சக்திபானு ஜெயராஜன் இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More