வான் நிலா தான் தேயும்…… – ஆதி சக்திவேல்

உன் பாடல்கள் தன்னில் மிதந்து பரவியதில் கவுரவப்பட்ட காற்று- இன்று கவலைப்பட்டு கலங்கி நிற்கிறது உன் மறைவுச் செய்தி அதனில் பரவியதை எண்ணி இசை தன் சுரம்…

Read More