வராஹ ரூபம் சிறுகதை – இராமன் முள்ளிப்பள்ளம்

தாழ்வான மரக்கிளை தரைக்கு இணையாக நீண்டு கதிரவ ஒளியைத் தேடியது. சுதாமனுக்கு ஏற்ற இருக்கை, படுக்கை எல்லாம் அந்தக் கிளைதான்.. அழகிய உயர்ந்த மரத்தின் தாழ் கிளையில்…

Read More