நூல் அறிமுகம்: வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் ’கையறு நதி’ – அ.ம.அங்கவை யாழிசை

மனதை ஆற்றுப்படுத்தும் கையறு நதி. வறீதையா அய்யா எழுதிய ‘கையறுநதி’ எனும் இப்புத்தகத்தைக் கடந்த வாரம் என் தந்தையிடம் இருந்து படிப்பதற்காகப் பெற்றேன். இப்புத்தகம் எதைப் பற்றியது…

Read More