எங்கே போகிறாய்? – வ. சு. வசந்தா

எங்கே போகிறாய்? எங்கே போகிறாய்? ஏனிந்த அவசரம்! உண்டாயா , உறங்கினாயா; கண்டாயா, கேட்டாயா; பார்த்தாயா, பரவசம் கொண்டாயா; நின்றாயா, நடந்தாயா; நெடுந்தூரம் சென்றாயா; கொடுத்தாயா, கொள்வினை…

Read More