கவிதைச் சந்நதம் 23 – நா.வே.அருள்

கவிதை உடும்பு – மௌனன் யாத்ரீகா இது வரலாற்று உடும்பு. இதன் உடம்புக்குள் காட்டின் எலும்புகள். மென்மை, மிருது என்கிற வார்த்தைகள் மனிதன் காலப்போக்கில் தனது நாக்கில்…

Read More

கவிதைச் சந்நதம் 22 – நா. வே. அருள்

குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று அல்ல ******************************************* குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று என்று நினைத்தவர்களுக்குக் குழந்தைகளின் இன்னொரு உலகம் அதிர்ச்சியைத் தரும். அப்படித்தான், “குழந்தைகள் அன்பின் அவதாரங்கள் இல்லை”…

Read More