சிறுகதை: வாசுதேவ குடும்பம் – ச.சுப்பாராவ்

துவாரகை அரசன் கிருஷ்ணனை பிராமணர்கள் காண ஒரே வழி அவன் காலையில் செய்யும் கோதானத்தின் போது தானம் வாங்கும் கூட்டத்தில் போய் நிற்பதுதான் என்று ஊரில் சொல்லி…

Read More