நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் வீரம் விளைந்தது – ச.வீரமணி

“மனிதனது மதிக்க முடியாத உடைமைகளில் சிறந்தது அவனது வாழ்வாகும். அவன் ஒரு தடவைதான் வாழ முடியும். காலம் எல்லாம் குறிக்கோள் இல்லாமல் பாழக்கிவிட்டேன் என்ற வருத்தம் வதைப்பதற்கு…

Read More