வேர் மனிதர்கள் கவிதை – செ.கார்த்திகைசெல்வன்

தேனுறுஞ்சப்படும்போது மலர்கள் மௌனிக்குமே தவிர மரணமடையா; தேன்கூடு ஆபத்துறும்போது தேனீக்கள் மரணமெனினும் மௌனமாகா; மௌனத்தால் நேராத மரணம்(1), மரணத்தால் நேராத மௌனம்(2), இந்த இரண்டு வகையுமின்றி சமுதாயத்தின்…

Read More