தொடர் 34: பயாஸ்கோப்காரன் – விட்டல்ராவ்

ஸ்காண்டிநேவிய சினிமாஸ்விடிஷ் திரைப்படங்கள் ஸ்வீடிஷ் சினிமா என்றாலும் உலக சினிமா வென்றாலும் தலை சிறந்த திரைப்பட மேசைகளில் ஒருவராய் திகழ்பவர் இங்க்மர் பெர்க்மன் பெர்க்மன் என்று சொல்லும்போதே…

Read More