வேட்டை நாய் கவிதை – சுதா

வலி நிறைந்த இரவுகளின் வலி உணராக் குடிமகன்… நிறை மாதத்திலும் அடிவயிற்றின் அசைவுகள் அறியாத ஆண்மகன்… கடுகுக்கும் கணக்குப் பார்த்து…ஒதுக்குப்புறமான கடைக்கு உழைக்கும் உத்தமன்… தள்ளாடும் வயதில்லை……

Read More