விடிந்துவிட்டது எழுந்திருங்கள் சிறுகதை – பேரா. எ. பாவலன்

அது ஒரு பாழடைந்த குகை. ஆள் அரவமற்று பார்ப்பதற்கே மிக பயங்கரமாக அச்சமூட்டியது. தப்பித்தவறி கூட அங்குச் சென்றால் பயத்தாலேயே செத்து விடுவோம். ஆனாலும், அங்கு அச்சத்தைத்…

Read More