நூல் அறிமுகம்: விடுதலை இராசேந்திரனின் ’ஆர்.எஸ்.எஸ். ஓர் அபாயம்’ – பொ. நாகராஜன்

● பெரியாரிய சிந்தனையாளர், தோழர். விடுதலை இராசேந்திரன் ‘ அறிந்திடுவீர் ஆர்எஸ்எஸ்ஸின் கதையை ‘ என்ற தலைப்பில் ‘ கங்கை கொண்டான் ‘ என்ற புனைப்பெயரில், விடுதலை…

Read More