கவியோவியத் தொடர் யுத்த கீதங்கள்: விடுதலை 28 – நா.வே.அருள்

விடுதலை **************** ஒரு விவசாயியின் அரிசியில் கடவுளின் கையெழுத்து இருக்கிறது சாத்தான்களால் படிக்க முடிவதில்லை. ஒரு விவசாயி மணிலாவை உரிக்கிறபோது உள்ளே உருளும் இரண்டு பிணங்கள்!. வயக்காட்டின்…

Read More