பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் *ஒரு மனுஷி* | வாசித்தவர்: விக்னேஷ் பவித்ரன் (Ss 168)

சிறுகதையின் பெயர்: ஒரு மனுஷி புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : பிரபஞ்சன் வாசித்தவர் விக்னேஷ் பவித்ரன் (Ss 168) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More