விளையும் கனவு – ப.ராஜகுமார் சிவன்.

விளையும் கனவு ******************** தானிய கிடங்கு அருகே தனியாக தூங்கியவனுக்கு அமோக விளைச்சல்…. வானொலி அறிவிப்பை செவியில் கேட்கிறான் மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை….. அறுவடைக்கு ஆறு நாட்களே…

Read More