வினையன் கவிதைகள்

1. கண்டயிடம் காணியாச்சு தங்கவும் உண்கவுமா யிடமில்லை கல்லுப் பொறுக்கி அடுப்பு மூட்டி கலப்பரிசியில் பொங்கிய சோறு நாள்பட்ட பசித் தீர்க்கும் காரியங் களவு நல்லது கெட்டதென…

Read More