நூல் அறிமுகம்: மதுரைபாலனின் ‘விரல் நுனியில் கசியும் தீ’ – வி.மீனாட்சிசுந்தரம்

சமீபத்தில் எழுத்தாளர் தோழர் மதுரைபாலனோடு கலந்துரையாடும் வாய்ப்பு நேர்ந்தது. அவர் என்னிடம் “ விரல் நுனியில் கசியும் தீ” ”லயம்” என்ற இரண்டு புதினங்களை கொடுத்தார், ”விரல்…

Read More