கவிதை : போடா… போ… தூரப்போ- பாங்கைத் தமிழன்

அவர் வந்த பின்புதான் வரலாறு என்றால், வரலாற்றுக்குப் பின்புதான் அவர் வந்தனர் என்பதை அறியாத முண்டம் நீ. குமரிக்கண்டம் நாவலந்தீவு நாகன் நாகரிகம் கல் தோன்றி மண்…

Read More