நூல் அறிமுகம்: விர்ஜினா  வூல்ஃபு எழுதிய “த வேவ்ஸ்” – எஸ்.சிந்து

விர்ஜினா வூல்ஃபு எழுதிய “த வேவ்ஸ்” என்ற புத்தகத்தின் தாக்கமாக இதை எழுதுகிறேன். எழுத்தாளர்கள் எப்போதும் எழுத்துகளில் அவர்களின் சொந்த வாழ்க்கை சார்ந்தே எழுதுகின்றனார். இதில் துர்கனேவ்…

Read More