பெண்களின் கருக்கால வைட்டமின் Dயும், குழந்தையின் IQ வும் – மோகனா சோமசுந்தரம்

பெண்களின் கருவுற்ற காலத்தில் உள்ள வைட்டமின் D அளவும் அவளது குழந்தையின் IQ உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற அறிவியல் உண்மை, நவம்பர் 2, 2020, அன்று Nuitrition…

Read More