நூல் அறிமுகம்: மருத்துவர் ஷாலினியின் உயிர் மொழி – எஸ்.குமரவேல்

மதம், நிறம், இனம், மொழி வர்க்கம் பாலினம் சாதி மரபு நம்பிக்கைகள் நான் என்ற உணர்வு இப்படி நம் மனத் தெளிவை மறைத்துக் கொண்டே இருக்கும் மாயத்…

Read More