இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 55 – சுகந்தி நாடார்

Ethereum Dash செலவாணியை அடுத்து Ethereum செலவாணியைப் பற்றி பார்க்கலாம். நாம் எண்ணியியல் செலவாணி பற்றி பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது அதை ஒரு செலவாணியாகப் பார்க்காமல் ஒரு…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 54 – சுகந்தி நாடார்

வித விதமான எண்ணியல் செலவாணிகள் இன்று உலகில் உலவிவரும் எண்ணியியல் செலவாணிகளில் சில பெயர்கள் முன்ணனியாவன Bitcoin, Dash, Dogecoin, Ethereum, Lite coin, monero, Titcoin…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 53 – சுகந்தி நாடார்

மறைக்குறியீட்டு செலவாணியில் wallet தொடர்ச்சி எண்ணியல் செலவாணியின் வால்ட் என்பது private key பிரத்தியேகக்குறியீடு, public key என்பதை பொது குறியீடு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளே கொண்டிருக்கும்…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 52 – சுகந்தி நாடார்

மறைக்குறியீட்டு செலவாணியில் walletஐப் பற்றிய விளக்கம் மறைக்குறியீட்டு செலவாணியைப் பற்றி பயனாளர் பார்வையில் சிறிது ஆழமாகப் பார்க்க வேண்டும் என்றால் நாம் wallet என்ற அடிப்படை செயல்…

Read More