நூல் அறிமுகம் –  Washington Bullets (வாஷிங்டன் குண்டுகள்)

இது வழக்கமான அறிமுகத்திலிருந்து சற்று வேறுபட்டது. முன்பெல்லாம் திரை அரங்குகளில் அங்குக் காட்டப்படும் திரைப்படங்களின் பாடல்கள்அடங்கிய புத்தகங்கள் விற்கப்படும். அத்தகைய பாட்டுப் புத்தகங்களை வாங்குவதிலும் சேர்த்துவைப்பதிலும் நண்பர்களுக்குள்…

Read More