தொடர் 28: சமகால சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

குப்பைகள் எரிப்பு! சமுதாயம் உணருமா,பொறுப்பு! நமக்கு ஒன்று தேவையில்லை என்றால், அதனை அழித்துவிடும் வன்முறை உணர்வு உண்மையில் சமூக உயர்வு, தாழ்வு, வேறுபாடு கலாச்சாரம் மாற்றம் ஆகியவற்றில்…

Read More