தங்கேஸ் கவிதைகள்

கவிதை 1 சருகுகள் போல குவிந்திருக்கும் வார்த்தைகளின் மீது கால்கள் மிதித்து செல்லும் போது ஒலிக்கும் சரக் சரக் சப்தம் குழாயிலிருந்து சொட்டும் நீர்த்துளி போல ஒலி…

Read More