இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 57 – சுகந்தி நாடார்

Monero, Titcoin, Zcash இன்றைய புழக்கத்தில் இருக்கும் எண்ணியியல் முக்கியமான எண்ணியியல் செலவாணிகளின் பட்டியலில், கடைசியாக இருக்கும் மூன்று முக்கியப் பெயர்களைப் பார்ப்போம் Monero: Nicolas van…

Read More