தமிழ்க் கவிதைகளும் அவற்றின் ஆங்கில மொழியாக்கமும் – தமிழில்: கார்குழலி (ஆங்கிலத்தில்: ஸ்ரீவத்ஸா)Not often does one indulge in a double scoops of ice cream. Definitely not in mid-winter. But, what do I do when each happen to be a winner!

Here are two brilliant short poems in Tamil strung together with a riverine thread by Karkuzhali, which have been reproduced here with prior permission from the poet alongside English translations by Srivatsa:

 

கவிதை 1

தன்னுள்ளே நீந்திக் கொண்டிருக்கும்

மீனைப் பற்றிய

சிந்தனையே இல்லை ஆற்றுக்கு.

நீரின் ஓட்டத்தை எதிர்த்து

எழுந்து நிற்கும் மலையின்

அமிழ்ந்து கிடக்கும் அடியைத்தான்

உரசியும் அரித்தும் உருமாற்றுகிறது.

 

கார்குழலி

The river has

no thoughts at all

about the fish

swimming in it.

By scratching

and etching,

it only transforms

the submerged base

of the mountain

which stands up against

the flow of water.

~Srivatsaகவிதை 2

பிரச்சனை மறு கன்னத்தைத்

திருப்புவதில் இல்லை.

எதற்காகக் காட்டுகிறோம் என

அறியாதவர்களின் மத்தியில் இருப்பது குறித்த ஆற்றாமை.

பொழியும் மழையையும் மீனையும்

தன்னுள்ளே இருத்திக் கொள்ளும் ஆறு

சுழல் விழுங்கிய பின்னும்

பொங்கியெழுந்து ஓடுவதைப்போல

மென்றும் விழுங்கியும்

கடந்துபோகும் அன்றாட வாழ்வு.

 

கார்குழலி

 

The question is

not in turning over

of the other cheek.

It is the helplessness

about being amidst

those who don’t know

why they do show.

Like the river

which keeps

the pouring rain

and the fish

within itself,

rises up and flows

even after being gobbled

by the whirlpool,

everyday life

shall pass

chewing and swallowing.

~Srivatsa