தமிழ்க் கவிதையும் ஆங்கில மொழியாக்கமும் – ரிஸ்கா முக்தார் | ஆங்கிலத்தில் – ஸ்ரீவத்ஸாSelf help is best help and charity begins at home. Save yourself before trying to save others. Do not expect someone to always be there to bail you out of trouble. If you cannot avoid the pitfalls, learn to untangle from the traps and climb out yourself. Remember that you are accountable for your commissions and omissions. Please heed the word of caution Poet Riska Mukthar offers in this Tamil poem reproduced here with her prior permission alongside an English translation by moi:

இனி
உன் கண்ணீரை
நீயேதான் துடைத்துக்கொள்ள
வேண்டும்
உன் காயங்களுக்கு
நீயேதான்
மருந்திட்டுக்கொள்ள
வேண்டும்
கொஞ்சம்
சிரமம்தான்
ஆயினும்
கையில் அகப்பட்டதை
பற்றிப்பிடித்தபடி
காலிடறி விழுந்த பள்ளத்தாக்கிலிருந்து
நீயேதான் வெளியேறி
வரவேண்டும்
மீட்பாளர்கள் வரும் காலம்
அது
எப்போதோ கடந்துவிட்டது
ஆக
உன் பாவத்தின் சிலுவைகளை
நீயேதான் சுமந்து செல்ல
வேண்டும்
இனி
உனக்கு
வேறு
வழிகளில்லை!!!

ரிஸ்கா முக்தார்Hereafter,
you must wipe
your tears
yourself.
You must
apply balm
on your wounds
yourself.
Though
a little difficult,
latching on to
whatever
comes to hand,
by yourself
you must
come out of
the gorge
you stumbled into.
Time for rescuers
to come
is long past.
So,
you must bear
the crosses
of your sins
yourself.
Hereafter,
you have
no other
options.

~Sri  Noida