நூல் அறிமுகம்: திருமாவேலனின் *அவர்கள் அவர்களே* – மணிகண்டபிரபு