தமிழ்க் கவிதையும் ஆங்கில மொழியாக்கமும்: உமா மோகனின் *ஆத்தா* | ஆங்கிலத்தில் ஸ்ரீவத்ஸாThere are poker faced people. There are people who scowl all the time. The world has more than its fair share of those who keep crying – lamenting over what they missed rather than appreciate and celebrate what they have. And, then, there are the eversmiling, come what may, like the Aaththaa from this sensitive poem in Tamil by Uma Mohan which has been reproduced here with her prior permission alongside an English translation by moi:

எதற்கென்றும் இல்லாமல்
புன்னகைத்தபடியே இருக்கிறாள் ஆத்தா
முகமே அப்படியாகிவிட்டது
பிடித்த நிறச்சிற்றாடை கட்டி சிரிக்க நினைத்தது
பிடித்தவனைக் கட்டி
சிரிக்க நினைத்தது
மழலைகளோடு
சிரிக்க நினைத்தது
எதுவும் நடந்ததா தெரியாது
கரகரவென்று சாம்பலையள்ளி கரிப்பாத்திரம் தேய்க்கவே பிறந்தது போலக்
கடந்த
ஆண்டுகளும்
தேய்ந்த
கைகளும் கூட நினைவின்றி
சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறாள்
அவ்வப்போது எதையோ சரிபார்ப்பது போலக் கையை விரித்தபடி
வீட்டில் சாவு விழுந்தாலும் சிரித்தபடி இருக்கும்
ஆத்தாவை
வையும் உறவுகளுக்கும்
இல்லாமலில்லை
என்றாவது ஒருநாள்
சிரித்துவிடும் ஆசை

உமா மோகன்For no specific reason,
Aaththaa remains
smiling.
Her face itself has become so.
The desire to smile
wearing the dress
of the colour she liked,
the desire to smile
on getting married
to the person she liked,
the desire to smile
with children,
it is not known
if any of these happened.
With no memory of
the years past
and the wornout hands
as though born only
to scrub blackened vessels
with a rough scoop of ash,
spreading her hands
as if checking
something,
she keeps smiling.
It is not that the kin
who abuse Aaththaa
for smiling even when
there’s a death in the house,
don’t have the desire
to smile
one fine day.

~Sri 10:56 :: 17042021 :: Noida
Aaththaa: Tamil word meaning Grandmother.

நன்றி – Sri N Srivatsa
Uma Mohan

Image

உலக புத்தக தினத்தையொட்டி பாரதி புத்தகாலயம், புதிய கோணம், இளையோர் இலக்கியம் மற்றும் புக்ஸ் ஃபார் சில்ரன் வெளியிட்டுள்ள அனைத்து நூல்களுக்கு 25% சிறப்புக் கழிவு உண்டு. (23.04.2021 – 05.05.2021 வரை மட்டும்)