எழுத்தாளர் இருக்கை | புதிய வேளாண் சட்டங்களும் அதன் விளைவுகளும் குறித்த உரையாடல்#FarmLaw #FarmersProtest #AIKS #Shanmugam

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE

Follow Us on:-
Facebook: https://www.facebook.com/thamizhbooks/
Twitter: https://twitter.com/Bharathi_BFC

To Buy New Tamil Books. Visit Us Below
https://thamizhbooks.com

To Get to know more about tamil Books, Visit us Below,
https://bookday.in

நினைத்த நூல்கள்… நினைத்த நேரத்தில்…

பெற 044 2433 2924