நூல் அறிமுகம்: சிவராம் காரந்தின் அழிந்த பிறகு | தமிழில்: சித்தலிங்கய்யா – இடங்கர் பாவலன்

கன்னடத்தில் எழுதி தமிழில் மொழிபெயர்த்த சிவராம் காரந்த் அவர்களின் அழிந்த பிறகு என்கிற புதினத்தின் தலைப்பே நமக்குள் ஓர் கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணிவிடுகிறது. அதென்ன அழிந்த பிறகு?…

Read More