வளர்ந்து வரும் கிக் பொருளாதாரம் (Gig Economy) – இரா இரமணன்.

சொமேட்டோ, சுவிக்கி, ஓலா, ஊபர் போன்ற நிறுவன ஊழியர்களை முறைசாரா ஊழியர்கள் என அறிவித்து அதன் மூலம் அவர்களை ‘முறைசாரா ஊழியர்கள் சமூகப் பாதுகாப்பு சட்டம் 2008’…

Read More