சொசலெ கோகிலா சிறுகதை – இராமன் முள்ளிப்பள்ளம்

மார்கழி, காலைப் பனி உற்சாகத்தை பெருக்குவது, உறக்கத்தை ஒழிப்பது. முதலில் வரும் உணர்வு பசி. குளித்து கோவிலுக்கு சென்றால், பொங்கல் கிடைக்கும். கோவிலில் கூட்டம் இருக்காது. ஐவர்…

Read More