பாங்கைத் தமிழனின் கவிதைகள்

‘பரம்பரை’ ************* காய் கனியில் கண்டறிந்து… காய்க்கும் விதையை பூக்கா செய்தார்! பூவா விதையை காயாய் செய்தார்! குட்டிகள் போட்டதை மலடாக்கினர்! மலட்டு விலங்கினை மாதாவாக்கினர்! உயிரென…

Read More