தொடர் 27: சமகால சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

ஆபத்தான நிலையில் அரிய ஆமைகள்! ஆமைகள் விலங்குகள் பற்றிய பல தவறான எண்ணங்களை நம் மனித இனம், உருவாக்கியுள்ளது.குறிப்பாக, இந்தியாவில், தமிழ் நாட்டிலும், சொற்றோடர் ஆக, பழ…

Read More