சந்துருவின் கவிதைகள்

1) எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்ற குட்டியைக் கவ்விச் செல்லும் மிருகம் போல் எல்லோரும் வாழ்க்கையைத் தூக்கிக்கொண்டு ஓடுகிறார்கள் பாதுகாப்பான இடத்தில் இறக்கி வைத்து இரைதேட நினைப்பவர்களுக்குக் குட்டியைத் தவறவிடக்…

Read More