நூல் அறிமுகம்: அன்பாதவனின் பிதிர்வனத்தில் அலையும் வேதாளங்கள் – புதியமாதவி

இந்த வேதாளம் பிதிர்வனத்திலிருந்து வந்திருப்பதாகச் சொன்னது. கருகிப்போன உடல்களின் நாற்றமும் எரியாதக் கனவுகளின் மிச்சமும் வேதாளம் சொல்வது உண்மைதான் என்று நம்ப வைத்தன. என் சன்னலுக்கு அருகில்…

Read More