கல்வி சிந்தனையாளர்- 7 : கொமிநியஸ் (1592 – 1670) – இரா. கோமதி

( ஜான் அமோஸ் கொமன்ஸ்கி- Pansophy – Universal education) யாரோ விதைத்த விதையின் பயனை நாம் இன்று உணவாக பெறுகின்றோம். யாரோ போராடி பெற்ற சுதந்திரத்தை…

Read More