பேய் ஆட்சியில் பிணம் தின்னும் மிருகங்கள்..!! – மீனாட்சி சுந்தரம்

பேய் ஆட்சி செய்தால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள் என்று பிரிட்டீஷ் ஆட்சியை மனதில் கொண்டு பாரதி எழுதினான். இன்றும் அந்த பேய்பிடித்த அரசு நிர்வாகம் தொடர்வதால் காவல்…

Read More