செம்பருத்திப் பூவும் செவ்வான காதலும் ! கவிதை – ச. சக்தி

வீட்டின் ஜன்னல் வழியாக எட்டிப் பார்க்கின்றன செவ்விதழ்களை விரிக்கும் செம்பருத்திப் பூக்கள், செம்பருத்திப் பூவுக்காக பூக்களைச் சூடாமலே சுற்றித் திரிகிறது தலைவியின் அழகான கூந்தல், அழுக்கடைந்த தலைவியின்…

Read More

பெண்கள் நாம் உடுத்தும் உடை பல போராட்டங்களின் வெளிப்பாடு ஆடை – சிந்து

உலகம் நாகரிகம் அடைய தொடங்கியதிலிருந்து பெண் போராடிக் கொண்டு தான் இருக்கிறாள். நாகரிகம் ஏற்படுத்திய பல பெண்களுக்கு போராட்டத்தை கொடுத்தது . இதில் பெண்களின் ஆடையும் அடங்கும்.…

Read More