பேசும் புத்தகம் |புதுமைபித்தனின் சிறுகதை *’மனித யந்திரம்’* | வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மிசிறுகதையின் பெயர்: ‘மனித யந்திரம்’

புத்தகம் : எட்டாம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகம்

ஆசிரியர் : புதுமைபித்தன்

வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மி

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.