கவியோவியத் தொடர் யுத்த கீதங்கள்: ஒரு கொண்டாட்டம் இரண்டு ஊர்வலங்கள் 29 – நா.வே.அருள்

ஒரு கொண்டாட்டம் இரண்டு ஊர்வலங்கள் ***************************** அதிகாரம் தனது இறுதி ஊர்வலத்தை நடத்திக் கொண்டிருந்த போது அமைதி தன் முதல் ஊர்வலத்தை நடத்தத் தொடங்கியது. இராவணனுக்குச் சமமாக…

Read More