கலா புவன் கவிதை

ஞாபக யுத்தங்கள் என் எதிரே மேசை மேல் ஒரு கோப்பைத் தேநீர் ஆவிபறக்க காத்திருக்கிறது எதோ ஒரு ஞாபகத்தின் பின் நான் அதன் வாலைப்பிடித்துக்கு கொண்டு நடந்து…

Read More